Home » STRUKTURA ORGANIZACYJNA POLICJI

STRUKTURA ORGANIZACYJNA POLICJI


mundurPolicja to instytucja, która posiada szeroki zakres rozmaitych rodzajów s?u?b, w tym policj? kryminaln?, prewencyjn?, ?ledcz?, wspomagaj?c?. W tym ostatnim przypadku mowa jest o wspomaganiu w zakresie logistycznym, technicznym oraz organizacyjnym. Dodatkowo warto tak?e doda? o policji s?dowej, rozmaitych o?rodkach szkoleniowych, z czego za podstawowy uznaje si? Wy?sz? Szko?? Policji w Szczytnie. Co wi?cej, funkcjonuj? tak?e placówki policyjne, instytuty o charakterze badawczym czy oddzia?y prewencyjne i pododdzia?y antyterrorystyczne. Je?eli zaistnienie adwokat gdynia natomiast taka potrzeba i b?dzie to w konkretny sposób uzasadnione, Komendant G?ówny Policji ma opcj? powo?ania tak?e innych typów jednostek policyjnych i s?u?b, ale to ju? kwestia indywidualnych okoliczno?ci.

W ramach dzia?alno?ci Policji wydziela si? szeroki zakres rozmaitych jednostek policyjnych, na jakie sk?adaj? si? mi?dzy innymi- Komenda G?ówna Policji, CB? czyli Centralne Biuro ?ledcze, Komendy Wojewódzkie Policji dzia?aj?ce dla ka?dego regionu, Szko?y Policji, z czego jak ju? wy?ej wspomnieli?my za nadrz?dny o?rodek szkoleniowy, do którego trafia ka?dy ?wie?o upieczony i przyj?ty w struktury policji funkcjonariusz – Wy?sza Szko?a Policji w Szczytnie. Dodatkowo wydziela si? tak?e Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Szko?? Policji w Katowicach, jak równie? na obszarze S?upska czy Pi?y.

Nie mo?na tak?e zapomnie? o tak?e maj?cym ogromne zas?ugi – Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji. Je?eli chodzi o funkcje osób stoj?cych na czele tej?e instytucji, to warto wymieni? Komendanta sto?ecznego, który jest nadrz?dn? http://stomatolog-wielun.pl/ osob? w policji, bowiem jest on zarz?dzaj?cym ca?? instytucj? na skal? krajow?. Jego praca realizowana jest natomiast w strukturach Komendy Sto?ecznej Policji b?d?cej narz?dziem pomocniczym dla komendanta sto?ecznego instytucji. Dzia?a ona na terenie Warszawy i skupia w swoim prosperowanie tak?e dziewi?? innych powiatów, do jakich obowi?zkowo zaliczy? nale?y nowodworski, pruszkowski, grodziski, legionowski, mi?ski, otwocki, piaseczy?ski, wo?omi?ski i warszawski zachodni.

Na terenie naszego kraju funkcjonuj? rozliczne posterunki, w sk?ad których wchodzi?o jeszcze w 2008 roku 822 oddzia?y. Sukcesywnie natomiast ich liczb? zacz?to wraz z biegiem czasu zmniejsza?. Efektem tego by?o osi?gni?cie w tym aspekcie stanu dok?adnie 692 posterunków na dzie? czerwiec 2012. W ko?cówce 2015 roku natomiast oddzia?ów tych by?o ju? jedynie 399.

Attlerart.pl