Home » Policja » POLICJA – ZADANIA I UPRAWNIENIA

POLICJA – ZADANIA I UPRAWNIENIA


policjanciPolicja realizuje swoj? prace w oparciu o ?ci?le okre?lone zadania, jakie na mocy wspomnianej w pierwszych zak?adkach niniejszej strony ustawy o policji zosta?y jej odgórnie narzucone. Mowa tu przede wszystkim o obowi?zkach funkcjonariuszy zwi?zanych z ogólnym panowaniem nad ?adem i porz?dkiem publicznym w celu zapewniania spo?eczno?ci zdrowia, bezpiecze?stwa oraz ochrony ?ycia. Celem dzia?alno?ci funkcjonariuszy okazuje si? tak?e gwarantowanie dobrych warunków w dzia?alno?ci miejsc publicznych oraz spokój w transporcie i komunikacji publicznej, a tak?e ruchu drogowym. Co wi?cej, policja czuwa tak?e nad tym, aby nie by?o wypadków na zbiornikach wodnych, patroluj?c te obszary, wykrywa i maskuje przest?pców, a tak?e podejmuje kroki w celu ich uchwycenia. Podobnie reguluje te? pope?nianie wszelkiego typu wykrocze?.

Dobrze zorganizowane komendy oraz przyk?adaj?cy si? do swoich prac funkcjonariusze obowi?zkowo musz? te? podejmowa? dzia?ania profilaktyczne, jakimi s? rozmaite zabiegi prewencyjne. Maj? one ograniczy? negatywne zjawiska, w tym przest?pstwa i wyeliminowa? wykroczenia. W ten sposób mo?na docelowo doprowadzi? do ograniczenia zachowa? kryminogennych, a nawet je stopniowo likwidowa?. W tym aspekcie bardzo istotne jest jednak?e, aby instytucja policji by?a ?wietnie dzia?aj?ca na zasadzie zwartej i spójnej wspó?pracy z wszystkimi jednostkami. Policja zajmuje si? tak?e przestrzeganiem rozmaitych norm, ustalonych regu?, przepisów wynikaj?cych z kodeksów administracyjnych, drogowych, zasad porz?dkowych. Policja zarz?dza kryminalnymi informacjami gromadzonymi na podstawie podejmowanych przez ni? dzia?a?, a w konsekwencji tego umo?liwia kompleksowe przygotowywanie baz danych Systemu Informacyjnego http://elektrotechmed.com/serwis-koncentratorow-tlenu/ Schengen. To co wymieniamy to jednak?e zaledwie kilka podstawowych obowi?zków, jakie przypisywane s? bezwzgl?dnie policji jako instytucji w ogóle. Wiele zada?, jakie s? na ni? nak?adane narzucone s? natomiast z tytu?u wej?cia Polski do Unii Europejskiej oraz obowi?zuj?cego w naszym kraju, tak jak we wszelkich innych pa?stwach cz?onkowskich, zasad unijnych, wspólnych. Policja kontroluje tak?e prac? stra? gminnych, miejskich, specjalistyczne formacje, jakie cechuj? si? uzbrojeniem.

Zadania policji to natomiast jedno, zupe?nie czym? innym okazuj? si? natomiast uprawnienia tej instytucji. Ustawowo, funkcjonariusze maj? wywi?zywa? si? z realizacji czynno?ci operacyjno-rozpoznawczych, administracyjno-porz?dkowych oraz dochodzeniowo-?ledczych. W konsekwencji tego posiadaj? rozliczne przywileje, jakie ?mia?o okre?li? mo?na uprawnieniami. Jest to prawo do legitymowania po to, aby sprawdzi? czy tez ustali? czyj?? to?samo??. Mog? zatrzymywa? wedle zasad o tym mówi?cych w Kodeksie post?powania karnego oraz innych podobnych ustaw. S? zobowi?zani do tego, aby zatrzymywa? ludzi z ograniczeniem wolno?ci, którzy porady prawne gdynia maj?c wyj?cie przepustkowe, nie zg?osili si? samodzielnie do zak?adu czy aresztu. Je?eli kto? stwarza wyra?ne zagro?enie dla zdrowia ludzkiego, mienia, ?ycia innych obywateli spo?ecznych, równie? funkcjonariusz ma wobec niego mo?liwo?? zatrzymania si??. Kodeks post?powania karnego dopuszcza te? przeszukiwanie – zarówno pomieszcze?, jak i ludzi. Co wi?cej, policja ma prawo do kontroli osobistej, a tak?e sprawdzania baga?y, ?rodków transportu, miejsc. Rejestruje i monitoruje okoliczno?ci zdarzenia, ?ledzi miejsca publiczne, w jakich do czego? dochodzi, bada konkretne przypadki na wszelkie mo?liwe, ale zgodne z przepisami prawnymi sposoby.