Home » Policja » NABÓR DO POLICJI

NABÓR DO POLICJI


nabórKa?dy, kto chcia?by si? dosta? do policji, musi spe?ni? szeroki wachlarz kwestii formalnych i wysokich wymaga?. Po pierwsze, konieczne jest posiadanie polskiego obywatelstwa, nieposzlakowan? opini?, wykszta?cenie minimalnie ?rednie, ale mile widziane – wy?sze, nieograniczone prawa publiczne, nie by? skazanym za przest?pstwa, wykazywa? zdolno?? do s?u?by – https://deckpol.pl/produkty/deski-egzotyczne-na-taras-drewniany.html zarówno psychiczn?, jak i fizyczn?, z?o?y? przysi?g? zachowania tajemnicy s?u?bowej oraz uregulowany stosunek do s?u?by wojskowej w przypadku osób podlegaj?cych jak wydać swojÄ… książkÄ™ kwalifikacji.