Home » HISTORIA POLICJI

HISTORIA POLICJI


policja zadaniaInstytucja jak? jest policja stworzona zosta?a w dniu 24 lipca 1919 roku i powsta?a ona w oparciu o ustaw? Sejmu II Rzeczypospolitej. W zwi?zku z tym, ?e utworzono jej torby papieroweorganizm w?a?nie wtedy, na pami?tk?, dzie? 24 lipca okre?lany jest jako swego rodzaju ?wi?to Policji. Na mocy ustawy, o ktrej wspomnieli?my policja w naszym kraju uchodzi za organ wykonawczy w?adz pa?stwowych oraz samorz?dowych, a jej nadrz?dnym zadaniem, w celu realizacji ktrego zosta?a powo?ana jest zapewnienie maksymalnej ochrony i pe?nego bezpiecze?stwa oraz ?adu i porz?dku publicznego. Tak informuje artyku? 1 wy?ej wymienionej ustawy.

Zgodnie z danymi historycznymi, w 1939 roku policja posiada?a jakie? trzydzie?ci tysi?cy funkcjonariuszy. Tak wygl?da? wczesny korpus policyjny. Wraz z pocz?tkiem dzia?a? wojennych, realizowanych w ramach II Wojny ?wiatowej, dosz?o do ?mierci niemal dwch tysi?cy policjantw. Najwi?cej zgin??o w okresie kampanii wrze?niowej. Z kolei kilka razy tyle trafi?o do sowieckiej niewoli. Warto doda?, i? jednocze?nie na wiosn? 1940 roku wymordowano niemal sze?? tysi?cy policjantw. Wi?kszo?? z nich spoczywa na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje detektyw gda?sk. To gigantyczna nekropolia policyjna, ktra uchodzi za najwi?ksz? na ?wiecie. Zosta?a ona otworzona w 2000 roku i od tego momentu funkcjonuje. Zosta?a po?wi?cona w dniu 2 wrze?nia wcze?niej wspomnianego rocznika.

Policja Polska, ktra pierwotnie potocznie by?a okre?lana mianem instytucji policji granatowej zosta?a powo?ana w okresie Generalnego Gubernatorstwa, a mia?o to miejsce 17 grudnia 1939 roku. W dniu 1 sierpnia 1944 roku z kolei dosz?o do wybuchu Powstania Warszawskiego, a wtedy to zdecydowano si? na oficjalne rozwi?zanie struktur policji krajowej. Sytuacja zmieni?a si? natomiast niewiele p?niej, bo tego samego roku, lecz 7 pa?dziernika, kiedy to wprowadzono dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego. Na jego mocy dosz?o do stworzenia Milicji Obywatelskiej, jaka utworzona zosta?a przez komunistw. Pocz?tkowo znalaz?o si? w niej sze??dziesi?t tysi?cy funkcjonariuszy zwanych milicjantami. Policj? w dzisiejszym rozumieniu tej?e instytucji powo?ano natomiast 6 kwietnia 1990 roku. Mia?o to miejsce na skutek przesz?ej transformacji ustrojowej, a by?o inicjatyw? Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Wa?n? dla instytucji dat? okaza? si? dzie? 27 wrze?nia 1990 roku, bowiem wtedy Policja sta?a si? na nowo cz?onkiem Interpolu. Do International Police Association natomiast znanego pod skrtem IPA trafi?a 23 grudnia 1991 roku.

masaż kraków