Home » CZYM JEST POLICJA

CZYM JEST POLICJA


policja-mPod poj?ciem policji, z którym styka si? ka?dy z nas od lat jest nic innego jak umundurowana s?u?ba, która posiada stosowne uzbrojenie. To formacja jaka ma na celu gwarantowanie bezpiecze?stwa publicznego oraz czuwanie nad nim. Jest to organ odpowiedzialny za porz?dek oraz ?ciganie nieuczciwych osób, ludzi pope?niaj?cych czyny kwalifikowane jako wykroczenia oraz przechodz?ce ju? w przest?pstwa.

Dzi?ki policji mo?liwe jest przede drewniane tarasy wszystkim zapewnienie spokoju i stosownej ochrony spo?ecze?stwu. To, w jaki sposób aktualnie prosperuje instytucja policji osadzone zosta?o na normach, które regulowane s? na podstawie zaakceptowanej i przyj?tej w dniu 6 kwietnia 1990 roku, Ustawy o Policji. Zgodnie z jej rozporz?dzeniem, ca?okszta?t policyjnej instytucji w naszym kraju podlega? ma w?a?ciwemu ministrowi do spraw wewn?trznych. Na czele policji stoi natomiast Komendant G?ówny Policji. Je?eli chcemy skontaktowa? si? z funkcjonariuszami, licz?c na ich pomoc i fachowe wsparcie oraz b?yskawiczn? interwencj?, zdecydowanie powinni?my wybra? numer kontaktowy znany doskonale nawet dzieciom – 997. Jest to numer, jakie przekierowuje do centrum powiadamiania ratunkowe. Je?eli natomiast chcemy zadzwoni? na numery alarmowe z telefonów komórkowych, wybieramy numery 112. Dzi?ki temu uniwersalnemu sposobowi kontaktu istnieje sposobno?? mechanicznej interwencji. Pozwala to na dokonanie zg?osze? alarmowych po to, aby mo?na by?o stosownie zaanga?owa? funkcjonariuszy w dany rodzaj interwencji.

Warto jednocze?nie doda?, ?e na terenie ca?ej Unii Europejskiej funkcjonuje numer 112. Nie ma k?opotu z tym, ?eby go wybiera?, dzwoni?c zarówno za po?rednictwem telefonów komórkowych, jak i stacjonarnych. Jest to ?wietna okazje do tego, ?eby po??czy? si? z centrum usĹ‚ugi pogrzebowe warszawa wawer powiadamiania ratunkowego, które nas pokieruje dalej – nawet, je?eli naszym rodzajem problemu nie zajmuje si? bezpo?rednio sama policja, konsultanci czuwaj?cy w wy?ej wspomnianym centrum prze??cz? nas automatycznie do jednostek odpowiedzialnych za zadania, jakie nas interesuj? – na przyk?ad do Pa?stwowej Stra?y Po?arnej, Pa?stwowego Ratownictwa medycznego.

spedycja morska gdynia