Category Archives: Policja

NABR DO POLICJI

Ka?dy, kto chcia?by si? dosta? do policji, musi spe?ni? szeroki wachlarz kwestii formalnych i wysokich wymaga?. Po pierwsze, konieczne jest posiadanie polskiego obywatelstwa, nieposzlakowan? opini?, wykszta?cenie minimalnie ?rednie, ale mile widziane wy?sze, nieograniczone prawa publiczne, nie by? skazanym za przest?pstwa, wykazywa? zdolno?? do s?u?by zarwno psychiczn?, jak i fizyczn?, z?o?y? przysi?g? zachowania tajemnicy […]

CENTRUM POWIADAMIANIA RATUNKOWEGO

Centrum Powiadamiania Ratunkowego to nic innego jak CPR a wi?c w t?umaczeniu na j?zyk angielski Public SafetyAnswering Point. Jest to system zwarty i jednolity, ktry zosta? stworzony w celu przyjmowania zg?osze?, jakie wp?ywaj? na numer alarmowy 112. A wi?c w praktyce polega to na tym, ?e ka?dy, kto chce si? skontaktowa? z policj?, musi zosta? […]

POLICJA ZADANIA I UPRAWNIENIA

Policja realizuje swoj? prace w oparciu o ?ci?le okre?lone zadania, jakie na mocy wspomnianej w pierwszych zak?adkach niniejszej strony ustawyo policji zosta?y jej odgrnie narzucone. Mowa tu przede wszystkim o obowi?zkach funkcjonariuszy zwi?zanych z oglnym panowaniem nad ?adem i porz?dkiem publicznym w celu zapewniania spo?eczno?ci zdrowia, bezpiecze?stwa oraz ochrony ?ycia. Celem dzia?alno?ci funkcjonariuszy okazuje si? […]